Contact form

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
Érdeklődési kör
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Az Alpiq Vállalatcsoport Online Adatvédelmi Szabályainak Nyilatkozata

I Rész: Mikor gyűjtünk személyes adatot? Milyen típusú személyes adatot gyűjtünk?

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport Magyarországi és Alpiq Holding AG (a továbbiakban „Alpiq”) hisz a tisztességes és átlátható adatkezelésben. Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink és ügyfeleink tisztában legyenek azzal, hogy mikor és milyen típusú személyes adatot gyűjtünk. Személyes adatnak minősül az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Ennek megfelelően gyűjtjük a honlapunkat felkereső, valamint a webáruházunkat használó, honlapunkon fiókot létrehozó, hírlevelünkre feliratkozó, kapcsolatfelvételt kezdeményező, médiatájékoztatást kérő, vagy állást megpályázó személyek személyes adatait.

Amennyiben felkeresi honlapunkat:

Lásd Cookie Szabályzat.

Amennyiben használja a webáruházunkat:

Rögzítjük az IP címét, a megvásárolt termékkel és árával kapcsolatos információkat, a rendelési számát, a pontos helyét a honlapnak ahol a termékünket megvásárolta, a számlázási címét, a szállítási címét, a telefonszámát, a fizetés pénznemét és a szállítás típusát és a jóváírás részleteit.

Amennyiben fiókot hoz létre a honlapunkon:

Rögzítjük a családi- és utónevét, az e-mail címét, és a megvásárolt termékkel kapcsolatos információkat.

Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre:

Rögzítjük az e-mail címét, a családi- és utónevét és a megvásárolt termékkel kapcsolatos információkat.

II Rész: Ki, milyen céllal és milyen jogalapon kezeli a személyes adatait?

Biztosítani kívánjuk, hogy látogatóink és ügyfeleink, mint az adatkezelés érintettjei eredményesen gyakorolják jogaikat. Önnek joga van tudni ki kezeli az adatait és amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérése van az adott országban kihez fordulhat. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy milyen céllal és milyen jogi alapon kerül sor az Ön személyes adatainak gyűjtésére és azok kezelésére. Mint adatkezelők felelősek vagyunk az Ön személyes adatainak általunk történő kezeléséért.

Végül az Önnek nyújtandó legjobb ügyfél élmény biztosítása érdekében az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport együttműködik más társaságokkal. Emiatt az Ön adatait megosztjuk harmadik személyekkel. Önnek joga van megtudni, kik ezek a harmadik személyek és az adattovábbítás során hogyan biztosítjuk az Ön adatvédelmi jogait.

Az Ön személyes adatainak felelős adatkezelője:

Alpiq Csepeli Vállalatcsoport
Magyarország
Budapest
Kálvin tér 12.
1085
e-mail cím: info.csepelmail@alpiqweb.com

Mint adatkezelő az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport határozza meg az Ön személyes adatainak kezelésének céljait és eszközeit.

Mi a célja és jogalapja az Ön személyes adatai kezelésének?

Amennyiben felkeresi honlapunkat:

Lásd Cookie Szabályzat.

Amennyiben fiókot hoz létre a honlapunkon:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok alapján tudunk Önnek fiókot létrehozni és üzemeltetni. Ezzel a webáruházunk használata és a termékeink vásárlása még kényelmesebbé válik az Ön számára.

Jogalap: Fiók létrehozását megelőzően, a fiók regisztrációjakor hozzá kell járulnia a személyes adatai általunk történő kezeléséhez, amely hozzájárulás alapján vagyunk jogosultak a fiók létrehozása és működtetése során a személyes adatait kezelni. A fiókot bármikor törölheti.

Amennyiben fiókot hoz létre a honlapunkon:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok alapján tudunk Önnek fiókot létrehozni és üzemeltetni. Ezzel a webáruházunk használata és a termékeink vásárlása még kényelmesebbé válik az Ön számára.

Jogalap: Fiók létrehozását megelőzően, a fiók regisztrációjakor hozzá kell járulnia a személyes adatai általunk történő kezeléséhez, amely hozzájárulás alapján vagyunk jogosultak a fiók létrehozása és működtetése során a személyes adatait kezelni. A fiókot bármikor törölheti.

Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok alapján tudunk Önnek hírlevelet küldeni és naprakész információt nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Jogalap: A hírlevél megküldését megelőzően, a hírlevélre feliratkozáskor hozzá kell járulnia a személyes adatai általunk történő kezeléséhez, amely hozzájárulás alapján vagyunk jogosultak a hírlevél megküldése során a személyes adatait kezelni.  Szolgáltatásunkról bármikor leiratkozhat.

Figyelem: A fent felsorolt célokon túl nem szándékozunk a személyes adatait kezelni.

III Rész: Kik a címzettjei a személyes adatoknak?

Partnereink, és más címzettjei az Ön személyes adatainak (harmadik személyek)

Annak érdekében, hogy akadálymentes első osztályú felhasználói élményben részesítsük megbízható harmadik személyekkel dolgozunk együtt, akik címzettjei az Ön személyes adatainak. A partnereink az Ön személyes adatait bizalmasan kezelik, azok sérthetetlenségéről gondoskodnak.

IV Rész: Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? Milyen jogai vannak az adatkezelés során, és azokat hogyan gyakorolhatja?

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Semmilyen személyes adatot sem őrzünk meg annál tovább, mint ami a jogszerű cél, nevezetesen az Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy az adatok megőrzésére előírt határidőnek történő megfelelés érdekében szükséges. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok a szükségesnél tovább nem kerülnek megőrzésre határidőket határozunk meg az adatok törlésére, valamint időszakos ellenőrzéseket végzünk.

Milyen jogai vannak az adatkezelés során, és azokat hogyan gyakorolhatja?

Visszavonáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport elérhetőségeinek címzett nyilatkozattal.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon beleértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport a továbbiakban nem kezeli a személyes adatait kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy jogszerű ok miatt az adatkezelés elsőbbséget élvez az Ön érdeke, joga és szabadsága vagy jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme felett.

Közvetlen üzletszerzés: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön  jogosult arra, hogy kérésére  korlátozzuk az adatkezelést, ha a következők valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy az adattovábbítást az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport akadályozná.

Joggyakorlás: Ön a fent felsorolt jogait egyszerűen gyakorolhatja az erre szolgáló adatlapunkkal:

Mit csinálunk azokkal a harmadik személyekkel, akiknek a személyes adataink közlésre kerültek?

Figyelem: Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Amennyiben kéri tájékoztatjuk a címzettekről.

V Rész: Milyen garanciákat alkalmazunk személyes adatainak védelmében?

Nincs olyan internetkapcsolat ami teljesen biztonságos és hibamentes, ahogy a tárolt adatok sem sebezhetetlenek. Ugyanakkor mi és partnereink olyan technikai és szervezeti megoldásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét és titkosságát, beleértve az Ön személyes adatainak és az adatkezelésre használt eszközöknek védelmét a jogosulatlan hozzáférés vagy használat ellen.

Számos biztonsági megoldást használunk, beleértve kifinomult titkosítási és hitelesítési eszközöket az Ön személyes adatai védelmének fenntartása érdekében. Az Önről szerzett személyes információkat biztonságos hálózatokon tároljuk és a rendszerekhez különleges hozzáféréssel kizárólag korlátozott számú, titoktartásra kötelezett személy rendelkezik. Az összes információt, amit átad, biztonságos szervereken tároljuk.

VI Rész: Hogyan tehetek panaszt?

Joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi képviselőnknél:

Alpiq Csepeli Vállalatcsoport
Magyarország
Budapest
Kálvin tér 12.
1085
e-mail cím: privacy.csepelmail@alpiqweb.com

Joga van panaszt tenni a helyi felügyeleti hatóságnál: Amennyiben a helyi adatvédelmi képviselőnkkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 3.
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalatmail@naihweb.hu

 

VII Rész: Egyebek

Hivatkozás más honlapokra

A honlapunk hivatkozásokat tartalmazhat harmadik személyek honlapjaira, mely honlapok adatkezelési szabályaiért nem felelünk.

Szabályzatváltozások

Az adatkezelési szabályainkat időről időre felülvizsgáljuk, és amennyiben szükséges módosítjuk, a módosításról szóló értesítést a honlapunkon 30 napig közzétesszük.

Kérdések és visszajelzések

Az adatkezelési szabályainkkal kapcsolatos kérdéseivel és véleményével kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. (lásd. III Rész)

 

Utoljára frissítve: 2018. november